Wat is een horoscoop?

Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een schematische voorstelling van de stand van zon, maan en planeten op een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats. Dat tijdstip kan een geboorte zijn, maar ook een gebeurtenis.

Gebeurtenishoroscoop

Van ieder moment dat iets gebeurt of begint is een horoscoop te maken, die inzicht geeft in de aard of het verloop ervan. Denk aan de horoscoop van een bedrijf, een praktijk, een land of een samenwerkingsverband. Maar ook van een aardbeving, een ongeluk, een misdaad of een vermissing. Een bijzondere gebeurtenishoroscoop is de uurhoek, die geldt voor een gerichte vraag en een beperkte geldingsduur heeft. En ook de composite, een uit twee horoscopen samengestelde nieuwe horoscoop die informatie geeft over de relatie: tussen man en vrouw, ouder en kind, werkgever en werknemer, bedrijf en directeur enzovoort.

Geboortehoroscoop

Een geboortehoroscoop is gemaakt naar het moment van iemands geboorte (datum, plaats, tijd) en geldt als blauwdruk van iemands leven en karakter. De horoscoop geeft een potentieel aan, maar wat iemand doet met dat potentieel is niet aan de horoscoop af te lezen. Daarom ligt wat mij betreft aan de duiding van een horoscoop altijd een hulpvraag met een situatiebeschrijving ten grondslag, zodat ik daaruit op kan maken welke kanten van de horoscoop – het potentieel – wel en geen invulling krijgen.

Voor een ieder die een horoscoopduiding aanvraagt is het belangrijk te beseffen dat een horoscoop niet voorspelt (dus niet zonder kennis vooraf een exact kloppend beeld van iemand schetst) maar duidt, dus naar aanleiding van een vraag of probleem de kloof bloot legt tussen ‘wat heb jij als persoon in je’ en ‘wat vul je daarvan daadwerkelijk in’. Die kloof is namelijk vaak de oorzaak van problemen als vastlopen, burn-out, angsten, onzekerheid, moeilijkheden in de relatie enzovoort.

Mensen leggen zichzelf vaak op (door opvoeding of onder druk van wat hoort in de omgeving) dat ze iets móeten zijn, terwijl dan uit de horoscoop blijkt dat iets dergelijks gewoon niet in hun potentieel ligt. Een horoscoop kan daarmee inzichten bieden die leiden tot het verzachten van verwachtingen jegens jezelf – en dus van meer invulling van je potentieel (worden wie je bedoeld bent te zijn).

Kinderhoroscoop

Een kinderhoroscoop kent een geheel eigen duiding. Hoe jonger de leeftijd, hoe minder planeten nog maar invulling krijgen. Zo kijk je bij een heel jong kind bijvoorbeeld vooral naar de Maan en de Ascendant. Een kinderhoroscoop maakt duidelijk wat voor ervaringen een kind zoekt. Problemen ontstaan wanneer er bij ouders of bij school opvattingen bestaan over wat goed en minder goed is voor een kind. Het kind zal dan bepaalde behoeften of eigenschappen in zichzelf gaan onderdrukken, waardoor hij niet in balans is met zijn potentieel.

Dat komt bij de besten voor. Wanneer iemand boeken, blogs of columns schrijft over opvoeding kijk ik er echt niet raar van op als ik in de horoscoop van zijn of haar kinderen zie dat zij een totaal andere benadering nodig hebben dan die ouder uitdraagt. Loop daarom niet te veel achter opvoedingshypes aan. Die zijn namelijk vaak gebaseerd op persoonlijke overtuigingen van volwassenen en pakken voor jouw kind waarschijnlijk niet goed uit.

Want opvoeden is begrijpen wie jouw kind is en hem begeleiden in de ervaringen die hij nodig heeft om te worden wie hij bedoeld is te zijn. Een horoscoop maakt dat inzichtelijk en helpt dat te benoemen.

Voorbeeld

Wat is een horoscoop?
Puck.

Puck

Dit is de horoscoop van Puck (een gefingeerde naam). Het meisje gaat sinds kort naar groep 1 en dat valt moeder niet mee. Zij ziet een kwetsbaar kind, dat moeite heeft met afscheid nemen, met drukke kinderen, met de vele prikkels en de lange dagen. De leerkracht daarentegen ziet een meisje dat veel ‘kliert’ met andere kinderen (aanraken, duwen), hen niet met rust kan laten en daar regelmatig op gecorrigeerd moet worden. De kindercoach die moeder heeft ingeschakeld blijft maar zeggen dat Puck zich zo onveilig voelt in de klas, waar de moeder dan weer een reden in ziet om het meisje regelmatig thuis te houden.

Maan in Vissen

In het leven van een kind neemt de Maan astrologisch gezien de centrale plaats in. Maan in teken en huis vertelt ons hoe een kind zijn dagelijkse ervaringen opdoet, hoe hij zijn moeder beleeft en hoe hij zoekt naar veiligheid. Puck, met de Maan in het teken Vissen, doet ervaringen op door zich gevoelsmatig sterk met haar omgeving te verbinden. Ze neemt alles in zich op en is met name sterk afgestemd op haar moeder. Bij kinderen met de Maan in Vissen blijft de navelstreng als het ware nog lang intact. Moeders van dergelijke kinderen doen er goed aan alert te zijn die symbiose niet nog eens te versterken door het kind dichtbij zich te houden of te beschermen tegen de wereld.

Zelfstandigheid stimuleren

De moeder van Puck mag haar dochter steeds een beetje meer overdragen aan de schoolomgeving en daarmee haar zelfstandigheid stimuleren. Als de moeder vertrouwen in de school en de leerkracht uitstraalt en uitspreekt, zal dat Puck enorm helpen om de stap naar groep 1 te maken. Is moeder echter huiverig om Puck bij de leerkracht achter te laten en voelt ze vooral zorgen met betrekking tot afscheid nemen, drukke kinderen, lange dagen en kans op overprikkeling, dan laat ze daarmee bij Puck de indruk achter dat de school niet veilig is en zal het meisje daar niet door haar moeder achtergelaten willen worden.

Het gedrag van Puck op school wijst overigens niet op onveiligheid, zoals de kindercoach beweert. Kinderen met de Maan in Vissen zoeken naar veiligheid door een gevoelsmatige uitwisseling met hun omgeving aan te gaan. Als Puck ‘kliert’ met de andere kinderen is dat geen teken van onveilig zijn, maar juist een teken dat ze veilig is of veiligheid creëert voor zichzelf. Wordt dergelijk gedrag negatief benoemd (als onveilig, kwetsbaar of overprikkeld) of begeleidt (door haar thuis te houden), dan krijgt Puck het signaal dat wat ze doet niet goed is – en juist dát zal haar uit haar evenwicht brengen.

Projecties

Kinderen met de Maan in Vissen hebben vaak te maken met sterke projecties van de mensen om hen heen. Ze zijn nog te jong om die projecties te doorzien. Ze denken dat wat ze gespiegeld krijgen waar is, dat ze zijn wat anderen van hen vinden. Pucks moeder bijvoorbeeld projecteert haar ideeën over kwetsbaarheid op haar dochter, de kindercoach haar overtuigingen dat school een onveilige omgeving is en de leerkracht ziet bij het meisje vooral gedrag dat ze interpreteert als ‘klieren’. Al die projecties zijn leerervaringen voor Puck (horend bij de Maan in Vissen), bedoeld om – naarmate ze opgroeit – op zoek te gaan naar wie zij zelf nu eigenlijk is, los van de meningen van anderen.